Regulamin

par. 1
​Przyjazdy / odbiory

 1. Hotelik działa siedem dni w tygodniu.
 2. Gości hotelikowych przyjmujemy / wydajemy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00-20:00
 3. Najpóźniej dobę przed przyjazdem należy uzgodnić półgodzinny przedział czasowy, kiedy będziemy oczekiwać na przyjazd psa (np. 11:30-12:00).

UWAGA! Ze względów organizacyjnych bardzo ważna jest dla nas punktualność.
Uprzejmie prosimy o respektowanie umówionych godzin przywozu i odbioru psa. W razie spodziewanych zmian prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny w celu umówienia alternatywnego terminu.​

par. 2
Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie przyjazdu psa do hoteliku i kończy o tej samej godzinie następnego dnia. Kolejne dni pobytu liczone są analogicznie. Jeśli doba jest niepełna zastosowanie ma naliczanie opłaty jak przy opiece dziennej (szczegóły w zakładce Cennik).

par. 3
Zgłoszenie i pobyt w hoteliku

 1. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z:
 • Wyrażeniem zgody na zamieszczanie wykonywanych w czasie pobytu zdjęć psa na profilu Hotelu Psi Kącik na Facebooku,
 • Zobowiązaniem się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z pobytem psa w Hotelu wynikających z indywidualnych ustaleń, szkód wyrządzonych przez psa oraz ewentualnej konieczności transportu psa do lekarza weterynarii jak również potrzebnego leczenia i lekarstw, a także w przypadku przedłużonego pobytu – najpóźniej w dniu odbioru psa.
 1. Hotel zastosuje się do wszystkich sugestii i zaleceń opisanych w Formularzu Zgłoszeniowym ze szczególną starannością, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności:
 • Umożliwi psu odpowiednią ilości ruchu i snu,
 • Zapewni psu sposób żywienia według opisanych zasad stosując karmę dostarczoną przez Opiekuna,
 • Będzie Informował Opiekuna psa w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, bądź nieprawidłowych zachowań,
 • Będzie zamieszczał zdjęcia z pobytu psa na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/psikacik/
 • Natychmiast skontaktuje się telefonicznie z Opiekunem psa w sytuacji kryzysowej,
 • Zapewnieni psu opiekę weterynaryjną w razie konieczności,
 • Będzie podawał lekarstwa wg zaleceń weterynarza, jeśli będzie taka konieczność.
 1. Hotel nie bierze odpowiedzialności za chorobę psa niewynikającą bezpośrednio z winy Hotelu lub za tzw. zdarzenia losowe powstałe podczas normalnego, codziennego funkcjonowania na spacerze lub w Hotelu. Niemniej jednak dołoży wszelkich starań, żeby w razie konieczności zapewnić odpowiednią opiekę weterynaryjną i wdrożyć leczenie zalecane przez lekarza weterynarii. Koszty opieki weterynaryjnej i leczenia pokryje Opiekun nie później niż w dniu odbioru psa.
 2. Opiekun przyjmuje do wiadomości możliwość wystąpienia wypadków losowych, które mogą mieć miejsce podczas codziennego funkcjonowania psa, spacerów lub zabaw z innymi psami. W sytuacji jeśli Pies wymaga specjalnej uwagi lub indywidualnej opieki poinformuje o tym Hotel w formularzu zgłoszeniowym.

par. 4
Postanowienia dodatkowe

 1. Ustalony w zgłoszeniu termin pobytu psa w Hotelu może być zmieniony za zgodą Hotelu.
 2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę, która wynika z pierwotnego terminu rezerwacji, o którym mowa w  punkcie „Proponowany termin rezerwacji”.
 3. W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty, zgodnej z Cennikiem dostępnym na stronie, za okres przedłużenia pobytu w Hotelu, najpóźniej w terminie odbioru psa z Hotelu.
 4. W przypadku, gdy Powierzający:
 • nie przekaże pełnych wpłat za pobyt psa w Hotelu i związanych z tym ewentualnych usług dodatkowych,
 • pozostawi w Hotelu psa na okres dłuższy niż przewiduje to „Proponowany termin rezerwacji” i nie będzie się kontaktował z Hotelem w tej sprawie oraz nie będzie odpowiadał na telefony Hotelu,
 • okaże się, że podany w Umowie telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie zaktualizował. Strony ustalają, iż Powierzający zrzeka się na rzecz Hotelu wszelkich praw do psa.

Wówczas w przypadku sprzedaży psa, przekazania go do schroniska bądź rozporządzenia nim przez Hotel w inny sposób, Powierzający oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń.

 1. Formularz zgłoszeniowy jest dokumentem obowiązującym przy pierwszym pobycie psa w Hotelu. Opiekun jest zobowiązany do zgłoszenia ewentualnych zmian przy kolejnych rezerwacjach w formie pisemnej e-mailem na adres: kacik.psi@gmail.com, sms-em na numer telefonu 726280774 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego .